ความรู้เกี่ยวกับ Selective Rack

 

Selective Rack

ชั้นวางสินค้าแบบเลือกหยิบสินค้าได้รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า Selective Racking หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า Pallet Racking เป็นชั้นวางสินค้าที่มีการจัดเก็บสินค้าบนพาเลท ซึ่งทําให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกหยิบสินค้าที่ต้องการได้ทันที ง่ายในการจัดเก็บและสามารถควบคุมสต๊อกสินค้าได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังช่วยจัดการ  พื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสูงสุด เพราะชั้นวางสินค้าประเภทนี้สามารถออกแบบโครงสร้าง ตามพื้นที่ใช้สอยได้ตามความต้องการและสามารถออกแบบโครงสร้างตามประเภทของการจัดเก็บสินค้าได้อีก  ทั้งสามารถรับนํ้าหนักของสินค้าที่มีนํ้าหนักมากได้เป็นอย่างดี จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ชั้นวางสินค้าประเภท Selective Racking   นี้ได้รับความนิยมสูงสุดในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน

ข้อดีในการเลือกใช้ชั้นวางสินค้า ประเภทหยิบเลือกสินค้าได้

 1. สามารถจัดเก็บสินค้าได้ทุกประเภท
 2. สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงสินค้าบนพาเลท แม้แต่ที่อยู่ในระดับสูงถึงเพดาน
 3. การจัดการควบคุมสต๊อกสินค้ากลายเป็นเรื่องง่าย และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 4. สต๊อกสินค้าหมุนเวียนง่ายตลอดเวลา 100%
 5. ตัวคานของชั้นวางสินค้าสามารถปรับระดับสูง-ตํ่า ได้ตามขนาดของสินค้า ซ่ึงทําใหสามารถใช้ประโยชน์ จากพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 6. โครงสร้างของชั้นวางสินค้า ถูกออกแบบมาเพื่อ รองรับสินค้าที่มีนํ้าหนักมากได้อย่างมั่นคงแข็งแรง
 7. สามารถใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้หลายชนิด เช่น รถโฟลคลิฟท์, รถแฮนด์ลิฟท์ เป็นต้น
 8. ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าเพียง 35% ของพื้นที่ ทังหมด
 9. มีความยืดหยุนในการออกแบบโครงสร้างของชั้น วางสินค้า ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยให้ ได้ประโยชน์สูงสุด

ประเภทและรายละเอียดของ ชั้นวางสินค้า

 1. ชั้นวางสินค้าประเภทแถวเดี่ยว
 2. ชั้นวางสินค้าประเภทแถวคู่
 3. ชั้นวางสินค้าประเภทแถวคู่ลึก

ชั้นวางสินค้าแบบซีเร็คทีฟแร็ค (Selective rack) นั้นจะนิยมวางชั้นวางสินค้าแบบแถวเดี่ยว ชิดกับผนังของคลังสินค้าทังสองด้าน โดยที่บริเวณตรง กลางจะวางชั้นวางสินค้าแบบแถวคู่ เนื่องจากสามารถใช้ พื้นที่ได้ทังสองด้าน          ส่วนระยะห่างและความสูงของชั้นวางสินค้าแต่ละอันจะขึ้นอยูกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ประเภท ของโฟลคลิฟท์ หรือ อุปกรณ์ในการยกสินค้า ที่ใช้งาน, การจัดเก็บสินค้าบนพาเลทแบบมีจํานวนมาก ซึ่งชั้นวาง สินค้าประเภทนี้ผู้ใช้งานสามารถวางพาเลทด้านหน้าและ ด้านหลังซ้อนกันในเชิงลึกของแต่ละทางเดินได้      ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงสินค้าบนพาเลทได้จากพาเลทด้านหน้าเท่านัน้ จึงควรวางสินค้าที่เป็นประเภทเดียวกันเพื่อง่ายและเป็นการ หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ไม่ต้องการโดยไม่จําเป็น

ภาพรวมของชั้นวางสินค้าแบบหยิบเลือกสินค้า

ชั้นวางสินค้าประเภทนี้เหมาะแก่การจัดเก็บของตั้งแต่ที่มีจํานวนน้อย ไปถึงจํานวนมาก สามารถรองรับน้าหนักได้มาก

 1. สามารถจัดเก็บสินค้าได้ทุกประเภท
 2. สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงสินค้าบนพาเลท แม้แต่อยู่ ในระดับสูงถึงเพดาน
 3. การจัดการควบคุมสต๊อกสินค้ากลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 4. สต๊อกสินค้าหมุนเวียนได้ง่ายตลอดเวลา 100%
 5. ตัวคานของชั้นวางสินค้าสามารถปรับระดับได้ตาม ขนาดของสินค้าซ่ึงทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 6. โครงสร้างถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสินค้าที่มีนํ้าหนัก มากได้อย่างมั่นคงแข็งแรง
 7. สามารถใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้หลายชนิด เช่น รถโฟลคลิฟท์, รถแฮนด์ลิฟท์ เป็นต้น
 8. ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าเพียง 35% ของพื้นที่ทังหมด

VERTICAL LIFTER / ROTATOR

Vertical Rotator & Vertical Lifter

Vertical Rotator หรือ ตู้เก็บวัสดุแบบกระเช้า เป็นระบบจัดเก็บการจัดเก็บสินค้าหรือวัสดุแบบชั้น เรียงซ้อนต่อกันเป็นกระเช้า โดยการทำงานเป็นลักษณะหมุนเวียนแต่ละชั้นตามวง

อ่านเพิ่มเติม...

SORTING SYSTEMS

 

ระบบคัดแยกสินค้าอัติโนมัติ (Sorter System) หรือ ระบบคัดแยกชิ้นงาน/พัสดุ

Cross Belt Sorter เป็นระบบคัดแยกแบบสายพานที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว ใช้พลังงานต่ำ เสียงรบกวนน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

CONVEYOR SYSTEMS

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor)

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor) 

เป็นการลำเลียงที่ใช้ลูกกลิ้งในการทำงานเป็นหลัก มีวัสดุของลูกกลิ้งให้เลือกใช้ตามแต่ความเหมาะสมอุตสาหกรรม และ โครงสร้าง สามารถแบ่งออกเป็น

อ่านเพิ่มเติม...

RACKING SYSTEMS

ชั้นวางสินค้า แบบซีเร็คทีฟ

เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีอุปกรณ์และต้นทุนต่ำสุดช่วยให้สามารถเข้าถึงพาเลททั้งหมดได้โดยตรงเพื่อการเข้าถึงได้ 100% และหมุนเวียนหุ้นได้ดี สามารถจัดวางพาเลทเข้าถึงและเคลื่อนย้ายได้เองเพื่อให้สามารถจัดการสินค้า palletised ได้อย่างรวดเร็ว มีการปรับคานรับน้ำหนักได้ง่ายและรองรับความสูงของพาเลทแบบต่างๆ พาเลทระดับล่างสามารถวางอยู่บน

อ่านเพิ่มเติม...

Site Link