Untitled Document
จัดอบรมสัมมนาประจำปี

อีกครั้งกับการอบรมประจำปีของบริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2555 ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก ในคอนเซปงาน “Walk Rally ครอบครัวไทยอินเตอร์แมท ณ สีดารีสอร์ท นครนายก เพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ร่วมกัน” โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพในการทำงานกับคนได้ทุกระดับ การทำงานเป็นทีมเวิร์ค และพัฒนาศักย์ภาพของพนักงาน

กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ , Walk Rally ซึ่งจะช่วยทำให้สมาชิกได้มีโอกาสในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการตื่นตัว การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยทางทีมงานจะกำหนดทั้ง อุปสรรค และปัญหา ขึ้นมา เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกันพิชิตโจทย์ต่างๆ จะนำมาซึ่ง กระบวนการการสื่อสาร การเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เกิดการระดมความคิด เกิดความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์สถานการณ์ และทำให้เกิดภาวะการเป็นผู้นำที่ดี ผู้ตามที่ดี และเพื่อนร่วมงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ลดช่องว่างในการทำงาน และขับเคลื่อนทีมหรือองค์กรไปสู่เป้าหมาย และ ความสำเร็จ พร้อมร่วมวงพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกันสรุปกิจกรรมต่างร่วมกัน เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร< Back