ปัจจัยในการเลือกใช้ระบบชั้นวางสินค้า (Racking System)
          สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการจัดเก็บในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุดก็คือ ชั้นวางสินค้าชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชั้นวางสินค้าแบบซีเร็คทีฟ โมบายแร็ค ไดร์ฟอินแร็ค ดับเบิ้ลดีฟแร็ค Rack ซึ่งเป็นชั้นวางขนาดใหญ่ที่ไม่ปูพื้นในแต่ละชั้น จะมีเพียงคานหน้าหลังไว้สำหรับรับน้ำหนักของพาเลทและสินค้า

การออกแบบและสร้างระบบสายพานลำเลียง

(กรณีศึกษา : บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด สาขาลำปาง)

ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ 1* เอกรัฐ อินต๊ะวงศา2 ปัญญา พลรักษ์3

ประสงค์ หน่อแก้ว4 นิวัติ กิจไพศาลสกุล5 และสมพร ติ๊บขัด6

1*,2,3,4,5,6คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 119 ม.9 ต าบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

โทร 054-237399 ต่อ 1333 โทรสาร 054-241079 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บทคัดย่อ งานวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างระบบสายพานลำเลียง (กรณีศึกษา : บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ ง จ ากัด สาขาล าปาง) มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้างระบบสายพานลำเลียง และทดสอบหาประสิทธิภาพในการขนถ่ายกล่องสินค้า ซึ่งทางผู้วิจัยได้ออกแบบระบบสายพานลำเลียง ให้มีความยาว 6 เมตร ความกว้าง 70 เซนติเมตร ควบคุมความเร็วและปรับทิศทางการเคลื่อนที่ด้วย Inverter 1 เฟส 220 โวลต์ขับมอเตอร์ 3 เฟส 2 แรงม้า และมีระบบการนับจำนวนกล่องสินค้า ที่มีความแม่นยำเพื่อแก้ปัญหาความเสียหายของกล่องและการนับจำนวนสินค้าที่ผิดพลาด โดยพนักงาน จากการทดสอบการทำงานพบว่า ระบบการนับสินค้าของชุดสายพานลำเลียงมีความ แม่นยำร้อยละ100 มีประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้าร้อยละ180 เมื่อเทียบกับการขนถ่ายโดยใช้พนักงาน หรือลดระยะเวลาลง 34.6 วินาที สามารถนำไปใช้งานขนถ่ายสินค้าของผู้ประกอบการโลจิสติกได้จริง

 

Selective Rack

ชั้นวางสินค้าแบบเลือกหยิบสินค้าได้รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า Selective Racking หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า Pallet Racking เป็นชั้นวางสินค้าที่มีการจัดเก็บสินค้าบนพาเลท ซึ่งทําให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกหยิบสินค้าที่ต้องการได้ทันที ง่ายในการจัดเก็บและสามารถควบคุมสต๊อกสินค้าได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังช่วยจัดการ  พื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสูงสุด เพราะชั้นวางสินค้าประเภทนี้สามารถออกแบบโครงสร้าง ตามพื้นที่ใช้สอยได้ตามความต้องการและสามารถออกแบบโครงสร้างตามประเภทของการจัดเก็บสินค้าได้อีก  ทั้งสามารถรับนํ้าหนักของสินค้าที่มีนํ้าหนักมากได้เป็นอย่างดี จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ชั้นวางสินค้าประเภท Selective Racking   นี้ได้รับความนิยมสูงสุดในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน

ลูกค้าของเรา

Site Link